ارتباط با حوزه ریاست

 تلفن: 66005210

 فکس: 66005310

 پست الکترونیکی رئیس دانشگاه: president@sharif.edu

 پست الکترونیکی مدیرکل دفتر ریاست: ghotbi@sharif.edu

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus