هیأت امنا

دکتر منصور غلامی (رئیس هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد (دبیر هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر سعید سهراب پور (رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر اسحاق جهانگیری (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر علی اردشیر لاریجانی (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر علی اکبر صالحی (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر محمدرضا عارف (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر رضا گرایی نژاد (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر عبدالرضا باقری (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
مهندس بیژن نامدار زنگنه (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر عباس مصلی نژاد (عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف)

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus